Osoba upoważniona do otrzymywania informacji – klauzula informacyjna

Osoba upoważniona do otrzymywania informacji - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej przez pacjenta do otrzymywania informacji

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przyjętej Polityki prywatności. Niniejszym, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13-14 RODO informujemy o podstawowych kwestiach w przedmiocie Pani/Pana uprawnień.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby upoważnionej do otrzymywania informacji

Administrator danych:

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Cele przetwarzania

Potencjalna identyfikacja i weryfikacji tożsamości w sytuacji, kiedy wyrażona zostanie chęć pozyskania informacje o stanie zdrowia naszego pacjenta

Podstawy prawne przetwarzania

Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów gospodarczych oraz wypełnienia zobowiązań wynikających ze szczegółowych aktów normatywnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 i 3 i in. ustawy z dnia 6listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora

a) Dostawcy usług IT

b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji

d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Prawa związane z przetwarzaniem danych

•           prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

•           prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

•           inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

link do szczegółowej warstwy informacji  

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osoby upoważnionej przez pacjenta

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: contact@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: iodo@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

• potencjalnie zidentyfikować Ciebie i zweryfikować Twoją tożsamość w sytuacji, kiedy będziesz chciał pozyskać informacje o stanie zdrowia naszego pacjenta

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

• nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów gospodarczych oraz wypełnienia zobowiązań wynikających ze szczegółowych aktów normatywnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 i 3 i in. ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

4. Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podpisania przez pacjenta oświadczenia o upoważnieniu osoby do otrzymywania informacji o stanie zdrowia, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

5. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

· dostawcy usług IT

· podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

· podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji

· podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez korzystanie z usług chmurowego przechowywania danych w postaci SaaS (Software as a service), których dostarczyciele posiadają część serwerów w państwach niezrzeszonych (w tym USA). Z dostawców tego rodzaju usług wybieramy jednak tych, którzy świadczą usługi zgodnie z wysokimi standardami w tym potwierdzone atestem i wpisanych na listę The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy, a także poprzez niniejszy link.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych

Dane osobowe, którymi dysponujemy pochodzą od osoby, która wydała upoważnienie – naszego pacjenta.

Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i o profilowaniu

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu

Zapraszamy do kontaktu

ul. Biały Kamień 2
(wejście od Danielewicza)
02-593 Warszawa – Mokotów

Od Poniedziałku do Piątku
od 12:00 do 20:00
Soboty
od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu)