Polityka prywatności

Polityka prywatności

Od dnia 25 kwietnia 2019 r. każdego użytkownika strony www.impressiomed.com i klienta IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej obowiązuje Polityka Prywatności, która znajduje się poniżej.

Dział I

Wstęp

Impressio-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność pacjentów oraz innych osób korzystających z naszego wsparcia, w zakresie prowadzonej przez nas działalności. Stosujemy środki organizacyjne, proceduralne i techniczne mające na celu zabezpieczyć przetwarzane dane. Dokładając starań wdrożyliśmy już w 2013 roku wytyczne normy bezpieczeństwa informacji, która określa również politykę ochrony danych osobowych. W naszej organizacji stosowane są środki, aby w jak najlepszy sposób zabezpieczyć dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Twoich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, przyjmujemy ten dokument zwany Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem.

Definicje

Dane osobowe – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak korzystamy z powierzonych nam przez Ciebie danych osobowych.

My, nasze – IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa.

Ty, Twój – każda osoba fizyczna, z którą wiąże nas stosunek prawny, w szczególności dawca, darczyńca, pacjent, wolontariusz.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Strona – prowadzona przez nas strona internetowa: www.impressiomed.com

Procesorzy – podmioty, którym możemy przekazywać część Twoich danych osobowych, w związku z wykonywaniem przez nie pewnych czynności lub usług na nasze zlecenie. Podmioty te nie mogą zrobić z Twoimi danymi osobowymi nic, dopóki im tego nie polecimy i tylko we wskazanym przez nas zakresie. Będą przechowywać Twoje dane osobowe bezpiecznie i tylko przez okres, jaki im wskażemy lub jaki wymagany jest przez obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej w ramach serwisów i funkcjonalności udostępnianych przez IMPRESSIO-MED.

Dział II

Administrator Danych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie powierzonych nam danych osobowych.

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe:

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa,

e-mail: contact@impressiomed.com, telefon: +48 22 400 60 60,

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

e-mail: iodo@impressiomed.com, listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych IMPRESSIO-MED, ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

Profilowanie

Na podstawie zanonimizowanych danych dostarczonych przez użytkowników Strony (pliki cookies, dane o wykorzystywanym urządzeniu itp.) IMPRESSIO-MED może dokonywać profilowania, tj. dostosowywać zawartość Strony i komunikacji do preferencji użytkowników. Nie dokonujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania. Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: PESEL pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych..Podstawą prawną tego działania, pomimo że w tym zakresie nie dochodzi w ocenie IMPRESSIO-MED do przetwarzania danych osobowych, jest uzasadniony interes IMPRESSIO-MED (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Działania te pozwalają nam na lepsze świadczenie usług i dostosowanie Strony do potrzeb użytkowników. Działania te odzwierciedlają więc oczekiwania użytkowników.

Dział III

Zgłoszenie jako potencjalny pacjent za pomocą Strony

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesłania Ci informacji na temat usług oraz kontaktu odnośnie dalszej procedury rejestracji w naszej bazie pacjentów, bądź Twoich pytań związanych z przebiegiem planowanych świadczeń zdrowotnych.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak wyrażasz chęć pozostania naszym pacjentem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu po otrzymaniu od Ciebie wypełnionej ankiety zdrowotnej.

Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer)

b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem listów oraz zarządzania korespondencją.

e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

Rejestracja jako Pacjent

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów związanych z udzielaniem i koordynacją udzielania świadczeń zdrowotnych, włączając w to diagnostykę i terapię zarówno w naszym ośrodku jak i w podmiotach współpracujących.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak pozostajesz naszym pacjentem. Oznacza to, że wszelkie dane, które pozyskamy w związku z procesem leczniczym przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna
Przetwarzanie szczególnych danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. h RODO); .

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane osobowe o Twoim stanie zdrowia w celu objęcia Cię opieką medyczną, przeprowadzenia przez nas odpowiedzialnego procesu leczniczego i diagnostycznego, w tym także do koordynacji udzielania świadczeń, w co włączamy przypomnienie o terminie realizacji świadczenia zdrowotnego, potwierdzenie wizyty, odwołanie wizyty, weryfikację uprawnie do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej, rozliczanie zrealizowanych świadczeń.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak pozostajesz naszym pacjentem. Oznacza to, że wszelkie dane, które pozyskamy w związku z procesem leczniczym przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe o stanie Twojego zdrowia w celu prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej na wypadek wypadku przy pracy i kontaktu z innymi potencjalnie infekcyjnymi materiałami, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak pozostajesz naszym pacjentem. Oznacza to, że wszelkie dane, które pozyskamy w związku z procesem leczniczym przechowujemy przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (§9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

IV. Cel przetwarzania
W przypadku wystawienia faktur lub innych dokumentów finansowych zawierających Twoje dane osobowe, przetwarzamy dodatkowo Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dokonanych płatności. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonane zostało wystawienie dokumentu.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

V. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz dokonać przelewu na naszą rzecz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej otrzymanego przelewu.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie darowizny.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

VI. Cel przetwarzania
Jeżeli postanowisz otrzymywać od nas SMSy informujące o wizycie, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zapewnienia Ci możliwości skorzystania z tej usługi.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres odbywania wizyt oraz w celu rozliczenia się z zewnętrznym świadczeniodawcą nie krócej niż 5 lat..

Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

VII. Cel przetwarzania
Jeżeli korzystasz z serwisu Facebook możemy przetwarzać Twoje dane osobowe udostępnione w tym serwisie oraz podany przez Ciebie adres e-mail w celu utworzenia przez nas grupy odbiorców niestandardowych, aby skierować do nich komunikację zachęcającą do stania się pacjentem oraz promowania aktywnych działań zdrowotnych.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jesteś zarejestrowanym pacjentem wraz z podaniem adresu e-mail, nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci promowania postaw prozdrowotnych, informacji o możliwej profilaktyce i świadomości chorób (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

VIII. Cel przetwarzania
Jeżeli zdecydujesz się złożyć reklamację, będziemy przetwarzać dane osobowe umożliwiające Twoją identyfikację oraz zgromadzone przez nas dane medyczne w zakresie koniecznym do obsłużenia złożonej reklamacji.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak jesteś zarejestrowanym pacjentem wraz z podaniem adresu e-mail, nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna
Wyrażona zgoda i Twój uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

IX. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów prowadzenia profilaktyki zdrowotnej, w tym informowanie o możliwości udzielenia świadczenia, przesyłanie zaproszeń na okresowe badania, przekazywanie materiałów edukacyjnych, przekazywanie informacji o wydarzeniach prozdrowotnych w związku z czynnikami ryzyka bądź rokowaniami.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak pozostajesz naszym pacjentem, tj. od momentu rejestracji do momentu zastrzeżenie przetwarzania danych w tym celu.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (Ustawa o działalności leczniczej w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

X. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów zapewnienia zabezpieczenia społecznego i zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego – w tym m.in. zapewniając możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego czy orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak pozostajesz naszym pacjentem, tj. od momentu rejestracji do momentu zastrzeżenie przetwarzania danych w tym celu.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (Ustawa o działalności leczniczej oraz Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Pracownie protetyczne
Udostępniamy Twoje dane osobowe pozwalające na Twoją identyfikację, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę urodzenia, wyniki badań dodatkowych, zdjęcia oraz model uzębienia, pracowniom protetycznym w Polsce wyłącznie w celu wykonania zleconych prac protetycznych i wyrobów medycznych istotnych dla przeprowadzenia procedur terapeutycznych i świadczeń diagnostycznych.

b) Pracownie diagnostyczne
Udostępniamy Twoje dane osobowe pozwalające na Twoją identyfikację, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę urodzenia, wyniki badań dodatkowych, zdjęcia laboratoriom i pracowniom diagnostycznym w Polsce wyłącznie w celu wykonania badań laboratoryjnych istotnych dla przeprowadzenia diagnostyki niezbędnej dla wykonania świadczeń medycznych w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną lub w celu zakwalifikowania do wykonania tych świadczeń.

c) Zewnętrzne firmy świadczące usługi wytwarzania wyrobów medycznych
Udostępniamy Twoje dane osobowe pozwalające na Twoją identyfikację, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, płeć, datę urodzenia, wyniki badań dodatkowych i zdjęcia ośrodkom w Polsce, a także poza nią, włączając w to firmy mające swoją siedzibę poza granicami Unii Europejskiej wyłącznie w celu wykonania wyrobów medycznych, które są niezbędnym elementem terapii, na którą wyrazisz zgodę.

d) Inne podmioty świadczące usługi diagnostyczno-lecznicze
W uzasadnionych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe podmiotom medycznym, w szczególności przychodniom, szpitalom i lekarzom rodzinnym w celach związanych z zapewnieniem kompleksowej opieki wykraczającej poza nasze możliwości.

e) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług innych podmiotów do utrzymania ochrony i funkcjonalności Strony. W celu świadczenia tych usług, przetwarzają one adresy IP osób odwiedzających Stronę. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer)

f) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usługodawcy IT do przechowywania Twoich danych osobowych w taki sposób, by były bezpieczne, aktualne i ściśle tajne, a także podmiotów zajmujących się obsługą oprogramowania systemowego stosowanego w świadczonych przez nas usługach, zgodnie z Regulaminem oraz zasadami korzystania z usług SMS.

g) Podmioty świadczące usługi zarządzania dokumentacją i informacją
Korzystamy z usług innych osób do importowania Twoich danych osobowych z formularzy rejestracyjnych do naszej bazy danych.

h) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

i) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

j) Podmioty zajmujące się obsługą korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się przygotowywaniem i wysyłaniem oraz zarządzaniem korespondencją.

k) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi dostawców serwisu Facebook, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tego portalu, zgodnie z zaakceptowanymi przez Ciebie warunkami korzystania z tego serwisu.

l) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu i komunikacji
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie świadczeniem usług z zakresu komunikacji, prowadzenia kampanii oraz obsługi marketingowej.

m) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

n) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

o) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

Zapytania przez Stronę

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu obsługi dokonanego przez Ciebie zapytania oraz udzielenia na nie należytej odpowiedzi.

Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas usuwane po udzieleniu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie, a w przypadku braku dalszego kontaktu z Twojej strony, w związku z udzieloną odpowiedzią, po okresie 2 tygodni od udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje pytanie.

Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają naszą Stronę. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

Płatności przelewem

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie płatności.

Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres niezbędny do przyjęcia i rozliczenia Twojej płatności, zgodnie z Regulaminem.

Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji dokonanej przez Ciebie płatności oraz przechowywania dokumentacji księgowej otrzymanych wpłat. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane w tym celu przez okres 5 lat od dokonania przez Ciebie płatności.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych

a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Dostawcy serwisów płatności
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania płatności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.

c) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

f) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.

g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

h) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

i) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

Osoba upoważniona przez pacjenta do otrzymywania informacji

Kategorie danych osobowych
Będziemy przetwarzać jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez naszego pacjenta, która uznała, że chce, abyś mógł otrzymywać dane o stanie jego zdrowia

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu potencjalnej identyfikacji Ciebie i weryfikacji Twojej tożsamości w sytuacji, kiedy będziesz chciał pozyskać informacje o stanie zdrowia naszego pacjenta

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu podpisania przez pacjenta oświadczenia o upoważnieniu osoby do otrzymywania informacji o stanie zdrowia, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na realizacji naszych celów gospodarczych oraz wypełnienia zobowiązań wynikających ze szczegółowych aktów normatywnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 i 3 i in. ustawy z dnia 6listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

c) Podmioty świadczące usługi obsługi korespondencji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą naszej korespondencji.

d) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

Stażyści i praktykanci
I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zawarcia i realizacji umowy o staż lub umowy o praktyki.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy.

Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o staż lub umowy o praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o staż. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od wypłacenia Ci świadczeń na podstawie umowy o staż lub umowy o praktyki, a jeśli wynagrodzenie nie było wypłacone – przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się umowa.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

e) Podmioty współpracujące/kontrahenci
W zakresie prowadzenia działalności medycznej współpracujemy z licznymi firmami, które świadczą dla nas usługi profesjonalne w zakresie diagnostyki, leczenia i wykonywania wyrobów medycznych na zamówienie.

f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

g) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

Podmioty współpracujące/kontrahenci

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania wiążącej nas umowy lub realizacji łączącej nas współpracy.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla rodzaju zawartej umowy.

Podstawa prawna
Niezbędność do wykonania umowy lub realizacji naszej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia przez nas obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji księgowej, w postaci faktur VAT lub innej wymaganej przepisami. Obowiązek ten nakłada na nas obowiązująca ustawa o rachunkowości.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym dokumentacja taka została utworzona.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu oceny wiarygodności płatniczej w związku z zawarciem i wykonaniem umowy lub wiążącej nas współpracy, o ile zajdzie taka potrzeba.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu przez okres trwania łączącej nas umowy lub wykonywania zawartego porozumienia.

Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes w postaci weryfikacji i oceny wiarygodności naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Profesjonalni doradcy prawni oraz podmioty zajmujące się windykacją należności
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi audytorskie, związane z pomocą prawną oraz dochodzeniem należności wynikających ze stosunków prawnych łączących nas z naszymi kontrahentami.

d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania naszej dokumentacji.

e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

g) Właściwe organy administracji publicznej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także właściwe organy administracji publicznej, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej.

Przedstawiciele kontrahentów

Kategorie danych osobowych
Przetwarzamy jedynie takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, podmiot zatrudniający, stanowisko, adres miejsca zatrudnienia, telefon służbowy oraz e-mail służbowy.

Źródło pochodzenia danych osobowych
Twoje dane osobowe zostały nam udostępnione przez podmiot, z którym podpisaliśmy umowę lub zawarliśmy porozumienie w celu realizacji naszych celów statutowych, a którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem. Dane dotyczące tego podmiotu, przekazujemy Ci przy pierwszym kontakcie z naszej strony.

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania przez nas zobowiązań wynikających ze stosunku prawnego z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia, rozliczenia i upływu okresu przedawnienia dotyczącego naszej współpracy z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na realizacji łączących nas umów i stosunków prawnych z podmiotem, którego jesteś pracownikiem lub przedstawicielem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.

d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

e) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

Kandydaci do pracy

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu realizacji procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia prowadzonych przez nas procesów rekrutacji na stanowiska odpowiadające Twoim zainteresowaniom, doświadczeniu oraz wykształceniu, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające prowadzenie rekrutacji
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.

b) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

c) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

d) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.

e) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

Pracownicy
Przez pracowników rozumiemy wszystkie osoby, które wykonują zadania w ramach IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej na podstawie umowy o pracę, umowy-zlecenie, umowy o dzieło lub na podstawie innej umowy cywilno-prawnej, w tym także jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, np. w formie indywidualnej praktyki lekarskiej

I. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w postaci: imienia (imion), nazwiska, imion Twoich rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), Twojego wykształcenia, stanu cywilnego, numerów rejestrowych (NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji), dyplomów ukończenia szkół, stosunku do obowiązkowej służby wojskowej, potomstwa, osoby upoważnionej do otrzymywania informacji w razie wypadku w pracy (w tym jej telefonu), numeru rachunku bankowego, informacji o zdolności do pracy oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia w celu obsługi zatrudnienia i weryfikacji kompetencji.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu w okresie obowiązywania umowy oraz po jej ustaniu zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

II. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, inne niż wymienione powyżej, wskazane przez Ciebie w przesłanym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji zatrudnienia.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu do momentu zakończenia procesu rekrutacji skutkującego przyjęciem lub odmową przyjęcia do pracy, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu.

Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na potrzeby przyszłych ewentualnych roszczeń i obsługę innych procesów prawnych.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu od momentu podpisania umowy aż do momentu wygaśnięcia zobowiązań przechowywania dokumentacji medycznej, którą tworzyłeś..

Podstawa prawna
Nasz prawnie uzasadniony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo Strony
Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie Strony oraz bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości tych usług podmioty te przetwarzają adresy IP osób, które odwiedzają Stronę w celu, m.in. poszukiwania ofert pracy. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

b) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

c) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji dokonanych darowizn.

d) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

e) Profesjonalni doradcy prawni
Korzystamy z usług podmiotów, które świadczą na naszą rzecz profesjonalne usługi związane z pomocą prawną.

f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

g) Podmioty świadczące obsługę rachunkową
Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

Uczestnicy prelekcji edukacyjnych, warsztatów, konferencji i innych eventów

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w organizowanych przez nas prelekcjach edukacyjnych, warsztatach, konferencjach oraz innych eventach związanych z naszymi celami statutowymi, zgodnie z Twoim zgłoszeniem.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu wyłącznie przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w warsztatach oraz czas ich trwania.

Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

Osoby objęte monitoringiem wizyjnym

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym, w szczególności dokumentacji pacjentów oraz środków finansowych w kasie.

Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez 3 miesiące od momentu zarejestrowania Twojego wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego lub w razie wystąpienia zdarzenia o charakterze niekorzystnym dla nas – nagranie zostanie utrwalone.

Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie objętym monitoringiem wizyjnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Podmioty obsługujące monitoring wizyjny w IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej

Korzystamy z usług osób i podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług związanych z obsługą systemów monitoringu wizyjnego.

Osoby, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu promowania naszej działalności oraz propagowania zdrowia zgodnie z profilem naszej działalności.

Okres przetwarzania
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Podstawa prawna
Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług przechowywania dokumentacji.

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej.

Osoby obserwujące konta na social mediach

Cel przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu umożliwienia Ci obserwowania naszych kont (fanpage) na różnych serwisach i platformach internetowych np. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google, Snapchat.

Okres przetwarzania
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tym celu tak długo jak śledzisz nasze konta na social mediach lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu i uznania przez nas jego zasadności.

Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes w postaci umożliwienia Ci śledzenia informacji o naszych nowych inicjatywach i aktywnościach oraz komunikacji z nami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
a) Dostawcy usług IT
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne, aktualne oraz aby zapewniona została ich poufność.

b) Administratorzy portali internetowych (social media)
W związku z korzystaniem przez administratorów serwisów social mediów jak Facebook, Linkedin, Youtube, Instagram, Twitter, Snapchat czy Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom tych portali, zgodnie z warunkami korzystania z tych serwisów.

c) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu
Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się prowadzeniem i wsparciem prowadzonych przez nas kont w serwisach dostawców mediów społecznościowych.

Dział IV

Marketing bezpośredni dotyczący naszej działalności leczniczej

Cel przetwarzania
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, w celu wysyłania Ci marketingu bezpośredniego dotyczącego naszej działalności za pomocą podanego przez Ciebie adresu e-mail lub pocztą tradycyjną na Twój adres zamieszkania.

Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak długo nie sprzeciwiasz się ich otrzymywaniu.

Podstawa prawna
Nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu o naszej działalności w celu promowania postaw prozdrowotnych, szerzenia idei dbania o zdrowie i naszych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu bezpośredniego korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

Informowanie o naszych inicjatywach wysyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Cel przetwarzania
Jeśli kiedykolwiek zgodzisz się na otrzymywanie od nas informacji o naszych nowych inicjatywach, aktywnościach, w tym życzeń urodzinowych oraz propozycji skorzystania z naszych usług na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu za pomocą wiadomości sms lub inicjowanych przez nas połączeń, będziemy przetwarzać takie Twoje dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail lub numer telefonu, w celu wysyłania Ci ww. informacji, zgodnie z zaakceptowanym przez Ciebie Regulaminem.

Okres przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu tak długo, jak będziemy świadczyć tę usługę, zgodnie z Regulaminem oraz jak długo nie poinformujesz nas o cofnięciu swojej zgody na otrzymywanie od nas tych informacji

Podstawa prawna
Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
Obok podmiotów opisanych w części trzeciej Polityki Prywatności, w zakresie marketingu korzystamy z usług podmiotów zajmujących się profesjonalnie obsługą naszej korespondencji marketingowej. Jako Procesorzy, podmioty te są zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w poufności i ich przetwarzania wyłącznie w zleconym przez nas celu i zakresie.

Dział V

Prawa i obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania opartego na tej podstawie.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych.

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 20 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

Prawo dostępu do danych osobowych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych
Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

Prawo do przenoszenia danych osobowych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego podmiotu leczniczego.

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

Prawo do wniesienia skargi
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

Dział VI

Informacja na temat tego, czy podanie danych jest obowiązkowe

Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jest jednak konieczne celem zarejestrowania Cię jako potencjalnego dawcę lub realizacji łączącego nas innego stosunku prawnego, zgodnie z naszymi celami statutowymi.

Bez udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji o naszych inicjatywach i propozycjach wsparcia na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać Ci takich informacji.

Dział VII

Pliki „cookies” i inne narzędzia przetwarzania danych internetowych

Wprowadzenie
Używamy technologii, takich jak pliki cookie, w celach statystycznych, analizy i badania ruchu na Stronie, zindywidualizowania treści i reklam oraz zapewnienia narzędzi sieci społecznościowych. W tym zakresie możesz podlegać profilowaniu. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne poniżej.

Terminem „cookie” określamy wszystkie technologie, które przechowują i wykorzystują informacje na urządzeniu, na którym odwiedzasz Stronę, np. na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Używamy także technologii takich jak znaczniki pikselowe i pakiety oprogramowania osadzone na naszej Stronie (więcej o nich w informacjach poniżej).

Istnieją różne typu plików cookie, np.:

‒ pliki cookie obsługiwane bezpośrednio przez nas i pliki cookie obsługiwane w naszym imieniu, np. przez firmy analizujące dla nas dane;

‒ pliki cookie, które funkcjonują przez określony czas, w tym te, które funkcjonują jedynie do czasu zamknięcia przeglądarki. Są one automatycznie kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Inne pliki tego typu to tzw. trwałe pliki cookie, które nie są kasowane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki. Służą one np. do rozpoznania Twojego urządzenia, gdy znów odwiedzisz Stronę.

Poniżej znajdziesz informację których plików cookie używamy i jaki jest cel ich stosowania.

Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP
Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą nam także do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji. Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Google Analytics oraz pliki cookie
Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords
Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/.

Piksel Facebook
Na Stronie stosujemy piksel Facebooka należący do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Przy jego pomocy uzyskujemy możliwość śledzenia poczynań osób odwiedzających Stronę poprzez monitorowanie konwersji, względnie kliknięciu na reklamę Facebooka. Dzięki temu możemy określić skuteczność ogłoszeń reklamowych dla celów statystyki i badań rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, to znaczy, że nie widzimy danych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Cię zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może te dane połączyć z Twoim kontem na Facebooku i zastosować je do niektórych działań reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google Custom Search Engine
Na Stronie używamy wyszukiwarki Google Custom Search Engine (CSE). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych użytkownika przez Google są dostępne na stronie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl.

Google Double Click
Strona może wykorzystywać pliki cookie DART dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik cookie, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick. Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Pliki cookie DART umożliwiają Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin Strony w innych stronach internetowych. System DART nie śledzi informacji osobistych, jak imię, adres e-mail, adres czy numer telefonu. Możesz w każdej zrezygnować z używania pliku cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę rezygnacji z reklam: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl. Więcej informacji także na stronie: https://policies.google.com/technologies/ads. Korzystając ze strony Network Advertising Initiative: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp możesz zrezygnować zbiorczo z wykorzystania plików cookie używanych przez dostawców reklam.

__Facebook Custom Audience __
Na naszej stronie internetowej używamy narzędzia Facebook Custom Audience. Wykorzystujemy je do udostępniania Ci spersonalizowanych reklam. Dzięki niemu użytkownicy podczas wizyty na portalu społecznościowym Facebook lub innym portalu mogą wyświetlać spersonalizowane reklamy na stronach internetowych, które również wykorzystują to narzędzie. Dzięki stosowaniu funkcji marketingowych przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych osobowych , które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez Facebooka. Funkcję “Facebook Custom Audience” można aktywować w odpowiednich ustawieniach przeglądarki lub w przypadku zalogowanych użytkowników pod adresem https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez portal Facebook można uzyskać pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy . Użytkownicy portalu Facebook mogą dezaktywować funkcję Facebook Custom Audience pod adresem www.facebook.com/settings/ , po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto.

Wtyczki społecznościowe
Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności.

Grupy niestandardowych odbiorców
Strona wykorzystuje technologię retargetowania pod nazwą „grupy niestandardowych odbiorców” stworzoną przez portal społecznościowy Facebook należący do firmy Facebook Inc. z siedzibą w USA. Technologia ta umożliwia nam prowadzenie działań remarketingowych poprzez udostępnianie użytkownikom Facebooka, którzy odwiedzili wcześniej Stronę, informacji o nas poprzez sieć odbiorców na Facebooku. W tym celu Strona wykorzystuje tzw. „piksele Facebooka”. Pozwalają one Facebookowi zapamiętać Cię jako osobę odwiedzające Stronę oraz wykorzystać zgromadzone dane do wyświetlania reklam na tym portalu społecznościowym. W tym zakresie Facebook może używać plików cookie i innych technologii przechowywania danych pochodzących ze Strony. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych oraz stosownych ustawień patrz: https://www.facebook.com/about/privacy/. Możesz w każdej chwili odmówić członkostwa w grupie niestandardowych odbiorców poprzez stronę: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory.

Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

Dział VIII

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, IMPRESSIO-MED może przekazywać dane osobowe podmiotom z obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz podmiotom, które przystąpiły do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA i posiadają stosowny certyfikat przystąpienia. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane w RODO.

Więcej informacji na temat programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie www.privacyshield.gov.

Dział IX

Realizacja praw dotycząca Twoich danych osobowych przetwarzanych przez IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

Zgłoszenie żądania realizacji praw
Możesz to zrobić na kilka sposobów:

1. drogą tradycyjną na adres: IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

2. drogą elektroniczną:

a. na adres mailowy: kontakt@impressiomed.com

b. poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt

3. drogą telefoniczną: (+48) 22 400 60 60

4. osobiście w każdej placówce

5. bezpośrednio do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres: iodo@impressiomed.com

Katalog przysługujących praw
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

3. prawo do wycofania zgody,

4. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

5. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

6. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

8. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Informacje niezbędne do zamieszczenia w zgłoszeniu
Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

1. kim jesteś

2. z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać

3. jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

Czas oczekiwania na odpowiedź/realizację żądania?
Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjęliśmy następujący czas realizacji:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych: 21 dni

2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację: 21 dni

3. prawo dostępu do danych :21 dni

4. prawo żądania sprostowania danych: 7 dni

5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych:21 dni

6. prawo żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): 21 dni

7. prawo do przenoszenia danych: 21 dni

Koszty realizacji praw
Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO i są ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnie z przyjętą przez IMPRESSIO-MED drogą i udostępnione do wiadomości.

Możliwość realizacji zgłoszeń
Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas otrzymasz.

Jednocześnie chcemy poinformować, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przykładem czego może być niemożność realizacji prawa do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadku posiadania wytworzonej w IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce komandytowej dokumentacji medycznej, kiedy to jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej co do zasady przez okres 20 lat (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) lub 30 lat w szczególnych przypadkach.

Odwołanie zgody marketingowej
Wyrażone zgody marketingowe możesz odwołać poprzez kontakt elektroniczny, wysyłając wiadomość na adres email: kontakt@impressiomed.com

Dział X

Zmiany do Polityki Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Nasza klinika

Zapraszamy do kontaktu

ul. Biały Kamień 2
(wejście od Danielewicza)
02-593 Warszawa – Mokotów

Od Poniedziałku do Piątku
od 12:00 do 20:00
Soboty
od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu)