Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej (Regulamin)

obowiązujący od dnia 1 maja 2019 roku

§1 [Postanowienia ogólne]
 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Spółka pod firmą Impressio-Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Warszawie (02-593), ul. Biały Kamień 2 lok. U4, numer KRS: 0000452401, numer NIP 5213644712, numer REGON: 146551735 zwana dalej „IMPRESSIO-MED”, określa w Regulaminie zasady świadczenia przez IMPRESSIO-MED usług drogą elektroniczną na rzecz osób, które zaakceptowały Regulamin i wyraziły zgodę na świadczenie tych usług na podany przez nie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (Usługa).
 2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z Usługi należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Każdy korzystający z Usługi jest jej odbiorcą i decydując się na korzystanie z Usługi potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść (Użytkownik Usługi).
 4. Niniejszy Regulamin określa: a) prawa i obowiązki IMPRESSIO-MED oraz Użytkownika Usługi, b)zasady wyłączania odpowiedzialności IMPRESSIO-MED z tytułu świadczenia Usługi.
 5. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
 6. Subskrypcja Usługi jest bezpłatna.

§2 [Warunki świadczenia Usługi przez IMPRESSIO-MED]

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik Usługi, są następujące:
  a) połączenie z siecią Internet,
  b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  c) przeglądarka internetowa akceptująca pliki cookies,
  d) poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej (w przypadku świadczenia Usługi przy użyciu adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi),
  e) poprawnie skonfigurowany telefon, w sposób umożliwiający na odbieranie wiadomości SMS (w przypadku świadczenia Usługi w formie informacji przesyłanych na podany przez Użytkownika Usługi numer telefonu w postaci wiadomości SMS).
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

§3 [Prawa i obowiązki IMPRESSIO-MED oraz Użytkownika Usług]

 1. IMPRESSIO-MED zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi.
 2. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do:
  a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Usługi,
  b) wysyłania komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usługi,
  c) odmowy świadczenia Usługi, jeżeli Użytkownik Usługi narusza Regulamin,
  d) dowolnej modyfikacji świadczonej Usługi poprzez zmianę Regulaminu,
  e) zaprzestania wysyłania informacji w ramach Usługi do wszystkich lub poszczególnych Użytkowników Usługi bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu o takim fakcie Użytkowników Usługi, odpowiednio za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 3. Użytkownik Usługi ma możliwość zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 4. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu Usługi, uniemożliwiających z niej korzystanie, IMPRESSIO-MED podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 5. Użytkownik Usługi, korzystając z Usługi, jest zobowiązany do powstrzymania się od:
  a) podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  b) publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  c) wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  d) kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w ramach Usługi, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  e) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usługi oraz od korzystania z Usługi w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników Usługi lub IMPRESSIO-MED,
  f) wykorzystywania Usługi w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy IMPRESSIO-MED.
 6. Użytkownik Usługi jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadamiania IMPRESSIO-MED o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Usługi. IMPRESSIO-MED po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 7. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika Usługi, który naruszył Regulamin.
 8. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do usunięcia ze swojej bazy nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu Użytkownika Usługi.
 9. Użytkownik Usługi może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, na który wysyłane są informacje w ramach Usługi, poprzez aktualizację danych za pośrednictwem strony www.impressiomed.com lub poprzez złożenie takiej dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 400 60 60, lub e-mailowo na adres: iodo@impressiomed.com.

§4 [Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika Usługi w związku z korzystaniem z Usługi jest IMPRESSIO-MED.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Usługi podlega ochronie i następuje zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (RODO).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika Usługi, w tym informacje o przysługujących mu prawach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez IMPRESSIO-MED, określa Polityka Prywatności dostępna na stronie internetowej: www.impressiomed.com/polityka-prywatnosci.
 4. Wszelkie dane osobowe Użytkownika Usługi, wykorzystywane przez IMPRESSIO-MED w celu świadczenia Usługi, nie będą przetwarzane w celach sprzecznych z prawem, w szczególności z RODO, ani sprzedawane.

§5 [Odpowiedzialność]

 1. IMPRESSIO-MED oraz Użytkownik Usługi są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. IMPRESSIO-MED nie ponosi wobec Użytkownika Usługi naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usługi, w tym na skutek zablokowania lub usunięcia dostępu Użytkownika Usługi do Usługi.
 3. IMPRESSIO-MED nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika Usługi z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  b) treści udostępniane przez Użytkownika Usługi w wyniku korzystania z Usługi, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  c) utratę przez Użytkownika Usługi danych spowodowaną okolicznościami niezależnymi od IMPRESSIO-MED (np. awaria sieci, działanie osób trzecich),
  d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usługi, będące następstwem okoliczności, za które IMPRESSIO-MED nie ponosi odpowiedzialności (w tym siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich),
  e) podania przez Użytkownika Usługi nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  f) nieprzestrzeganie przez Użytkownika Usługi postanowień Regulaminu.

§6 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Użytkownik Usługi ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi przez IMPRESSIO-MED.
 2. Reklamacje dotyczące Usługi rozpatruje IMPRESSIO-MED.
 3. Wszelkie zapytania oraz reklamacje dotyczące Usługi należy kierować:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iodo@impressiomed.com,
  b) telefonicznie, dzwoniąc na numer +48 22 400 60 60, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 19:00.
 4. IMPRESSIO-MED dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 21 dni od ich otrzymania.
 5. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji IMPRESSIO-MED zawiadamia Użytkownika Usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na adres podany w reklamacji.

§7 [Rozwiązanie umowy]

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik Usługi ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi, informując o tym IMPRESSIO-MED.
 3. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi w celu potwierdzenia rozwiązania umowy.
 4. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika Usługi, jeżeli zostało ono założone ponownie po usunięciu Użytkownika Usługi z listy prowadzonej przez IMPRESSIO-MED, wynikającym z naruszenia przez Użytkownika Usługi Regulaminu.

§8 [Postanowienia końcowe]

 1. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zaktualizowane brzmienie Regulaminu będzie dostępne na stronie internetowej Fundacji www.impressiomed.com/regulamin. O aktualnej treści Regulaminu Użytkownicy Usługi mogą również zostać poinformowani za pośrednictwem podanego adresu poczty elektronicznej, bądź odpowiednio za pomocą wiadomości SMS.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i RODO.

Usługi dostępne dla Użytkownika Usługi

Zapytanie przez stronę www.impressiomed.com

 1. Skorzystanie z pola „Wyślij” nie jest uzależnione od spełnienia przez Użytkownika Usługi jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji lub logowania.
 2. Dostęp do pola „Wyślij” jest nieograniczony w czasie.
 3. Pole „Wyślij” służy wyłącznie do uzyskiwania informacji związanych z działalnością IMPRESSIO-MED.
 4. Skorzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po:
  a) kliknięciu w pole „Wyślij” dostępne na stronie: www.impressiomed.com/pl/kontakt.html,
  b)kliknięciu w wybrane tematycznie przez Użytkownika Usługi pole „Wyślij e-mail”,
  c) uzupełnieniu przez Użytkownika Usługi okna do zadania pytania IMPRESSIO-MED,
  d) potwierdzeniu przez Użytkownika Usługi zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień;
  e) potwierdzeniu chęci kontaktu ze strony IMPRESSIO-MED poprzez naciśnięcie przycisku „Wyślij”.
 5. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub odniesienia się do przedstawionej w formularzu kontaktowym kwestii w najbliższym możliwym czasie, nie dłuższym niż 30 dni.

Rezerwacja wizyty przez stronę internetową https://rejestracja.impressiomed.com

 1. Skorzystać z Usługi może wyłącznie osoba pełnoletnia.
 2. W celu rezerwacji wizyty, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do skorzystania z formularza dostępnego na stronie: https://rejestracja.impressiomed.com.
 3. Skorzystanie z formularza wymaga dokonania rejestracji i logowania.
 4. Aby skorzystać z Usługi, Użytkownik Usługi jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu rejestracyjnym i podania wskazanych w nim danych osobowych dotyczących Użytkownika Usługi, w tym także adresu e-mail i podania hasła.
 5. Pola oznaczone * są obligatoryjne i ich wypełnienie jest niezbędne w celu rezerwacji wizyty dla pacjenta.
 6. Dostęp do formularza rejestracyjnego jest nieograniczony w czasie.
 7. Formularz rejestracyjny służy wyłącznie do zgłoszenia przez Użytkownika Usługi chęci rezerwacji wizyty.
 8. Skorzystanie z Usługi jest możliwe wyłącznie po:
  a) uzupełnieniu przez Użytkownika Usługi danych osobowych wskazanych na formularzu rejestracyjnym;
  b) potwierdzeniu przez Użytkownika Usługi zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania jego postanowień;
  c) wybraniu osoby, do której Użytkownik chce się umówić, a następnie wybranie jednego z wolnych terminów;
  d) potwierdzenie umówienia wizyty zostanie przekazane drogą mailową.
 9. IMPRESSIO-MED zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem Usługi, który przesłał swoje zgłoszenie, w najbliższym możliwym czasie, nie dłuższym niż 3 dni, w tym przesłania mu informacji na wskazany przez niego adres e-mail.

Przesyłanie informacji o inicjatywach i aktywnościach IMPRESSIO-MED

 1. Warunkiem korzystania z Usługi, poza akceptacją Regulaminu zgodnie z pkt I.3 Regulaminu, jest wyrażenie przez Użytkownika Usługi dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji o nowych inicjatywach i aktywnościach IMPRESSIO-MED, życzeń urodzinowych oraz informacji o aktywności gospodarczej na podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, w celu otrzymywania od IMPRESSIO-MED wiadomości SMS.
 2. Informacje przesyłane w ramach Usługi są wysyłane Użytkownikowi Usługi cyklicznie, nie więcej niż 5 razy w miesiącu i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie listu elektronicznego na adres Użytkownika Usługi lub na numer telefonu wskazany przez Użytkownika Usługi w postaci wiadomości SMS (w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika Usługi).
 3. Informacje przesyłane w ramach Usługi zawierają:
  a) aktualne informacje na temat działalności IMPRESSIO-MED,
  b) materiały promocyjne zachęcające do skorzystania z usług IMPRESSIO-MED w zakresie wspierania jej działalności statutowej,
  c) aktualne informacje o wydarzeniach organizowanych przez IMPRESSIO-MED,
  d) życzenia urodzinowe kierowane do Użytkownika Usługi, oraz
  e) aktualne informacje o podejmowanych przez IMPRESSIO-MED nowych inicjatywach i aktywnościach.
 4. Podany przez Użytkownika Usługi adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu może być zarejestrowany w liście mailingowej IMPRESSIO-MED tylko raz. Ponowna rejestracja możliwa jest tylko po uprzedniej rezygnacji Użytkownika Usługi z Usługi.
 5. Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji na adres poczty elektronicznej następuje poprzez kliknięcie w link umieszczany pod każdą wiadomością wysłaną w ramach Usługi, następnie wybierając przycisk „Wypisz się”. Cofnięcie zgody w powyższy sposób spowoduje usunięcie adresu poczty elektronicznej Użytkownika Usługi z bazy mailingowej IMPRESSIO-MED lub poprzez złożenie takiej dyspozycji pod numerem telefonu +48 22 400 60 60, lub e-mailowo na adres: iodo@impressiomed.com.
 6. Usunięcie z listy mailingowej w związku z rezygnacją złożoną przez Użytkownika Usługi następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym tę operację.
 7. Rezygnacja z Usługi w postaci otrzymywania informacji w formie wiadomości SMS na numer telefonu Użytkownika Usługi następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymywanie takich wiadomości złożone IMPRESSIO-MED telefonicznie pod numerem +48 22 400 60 60, pisemnie lub e-mailowo na adres iodo@impressiomed.com.

Nasza klinika

Zapraszamy do kontaktu

ul. Biały Kamień 2
(wejście od Danielewicza)
02-593 Warszawa – Mokotów

Od Poniedziałku do Piątku
od 12:00 do 20:00
Soboty
od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu)