Osoby, których wizerunek jest przetwarzany - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla osób wyrażających zgodę na rozpowszechnianie wizerunku

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przyjętej Polityki prywatności. Niniejszym, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13-14 RODO informujemy o podstawowych kwestiach w przedmiocie Pani/Pana uprawnień.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych osób wyrażających zgodę na rozpowszechnianie wizerunku

Administrator danych:

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Cele przetwarzania

Promocja naszej działalności oraz propagowania zdrowia zgodnie z profilem naszej działalności

Podstawy prawne przetwarzania

Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora”

a) Dostawcy usług IT

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

d) Podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu

Prawa związane z przetwarzaniem danych

           prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

           prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

           inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

link do szczegółowej warstwy informacji


 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osób wyrażających zgodę na rozpowszechnianie wizerunku.

1.      Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

          listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

          przez e-mail: contact@impressiomed.com

         telefonicznie: 22 400 60 60

2.      Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

          listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

          przez e-mail: iodo@impressiomed.com

         telefonicznie: 22 400 60 60

3.      Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

          promować naszą działalność oraz propagować zdrowie zgodnie z profilem naszej działalności.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

          Dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.      Okres przechowywania danych osobowych

Przez okres trwania kampanii lub innej inicjatywy promującej naszą działalność, związanej z wykorzystywaniem przez nas Twojego wizerunku, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

6.      Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

·                     dostawcy usług IT

·                     podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

·                     podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

·                     podmioty świadczące usługi z zakresu marketingu

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6.      Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez korzystanie z usług chmurowego przechowywania danych w postaci SaaS (Software as a service), których dostarczyciele posiadają część serwerów w państwach niezrzeszonych (w tym USA). Z dostawców tego rodzaju usług wybieramy jednak tych, którzy świadczą usługi zgodnie z wysokimi standardami w tym potwierdzone atestem i wpisanych na listę The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

7.      Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b.    prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c.    prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d.    prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f.     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g.    prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej ).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli wizerunek, którym dysponujemy), masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy, a także poprzez niniejszy link.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych

Twój wizerunek został nam przekazany i utrwalony w sposób konwencjonalny.

Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania

Podanie danych jest dobrowolne. Część promocji, która dotyczy Ciebie nie będzie jednak mogła mieć miejsca w razie braku zgody na przetwarzanie Twoich danych w postaci wizerunku.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i o profilowaniu

Wizerunek nie podlega profilowaniu.