Stażyści i praktykanci – klauzula informacyjna

Stażyści i praktykanci - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla stażystów i praktykantów

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przyjętej Polityki prywatności. Niniejszym, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13-14 RODO informujemy o podstawowych kwestiach w przedmiocie Pani/Pana uprawnień

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych stażystów i praktykantów

Administrator danych:

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Cele przetwarzania

Zawarcie i realizacja umowy o staż lub umowy o praktyki;

wypełnienie przez nas obowiązku prawnego należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o staż.

Podstawy prawne przetwarzania

Niezbędność wykonania umowy o staż lub umowy o praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora

a) Dostawcy usług IT

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

d) Podmioty świadczące obsługę rachunkową

e) Podmioty współpracujące/kontrahenci

f) Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

g) Właściwe organy administracji publicznej

Prawa związane z przetwarzaniem danych

•           prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

•           prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

•           inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

link do szczegółowej warstwy informacji

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych stażystów i praktykantów

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: contact@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: iodo@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

• zawrzeć i zrealizować umowę o staż lub umowę o praktyki;

• wypełnić obowiązek prawny należytego przechowywania dokumentacji księgowej, stanowiącej rozliczenie zawartej umowy o staż.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

• Niezbędność wykonania umowy o staż lub umowy o praktyki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

• Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 74 ust. 2 pkt 8 ustawy o rachunkowości w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Okres przechowywania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe do momentu rozwiązania łączącej nas umowy, rozliczenia wzajemnych zobowiązań oraz przez okres przedawnienia właściwy dla zawartej umowy, a także przez okres 5 lat od wypłacenia Ci świadczeń na podstawie umowy o staż lub umowy o praktyki, a jeśli wynagrodzenie nie było wypłacone – przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się umowa.

5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

· dostawcy usług IT

· podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

· podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

· podmioty świadczące obsługę rachunkową

· podmioty współpracujące/kontrahenci

· podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską

· właściwe organy administracji publicznej

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez korzystanie z usług chmurowego przechowywania danych w postaci SaaS (Software as a service), których dostarczyciele posiadają część serwerów w państwach niezrzeszonych (w tym USA). Z dostawców tego rodzaju usług wybieramy jednak tych, którzy świadczą usługi zgodnie z wysokimi standardami w tym potwierdzone atestem i wpisanych na listę The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy, a także poprzez niniejszy link.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Dane pochodzą z wypełnionego przez Ciebie kwestionariusza i dokumentów wystawionych przez organy kierujące na staż lub praktyki.

Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania
Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia umowy, identyfikacji stron umowy i ustalenia kwalifikacji zawodowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i o profilowaniu
Twoje dane mogą być poddawane profilowaniu w przypadku poszukiwania w naszej bazie danych osób potencjalnie zainteresowanych pracą u nas.

Zapraszamy do kontaktu

ul. Biały Kamień 2
(wejście od Danielewicza)
02-593 Warszawa – Mokotów

Od Poniedziałku do Piątku
od 12:00 do 20:00
Soboty
od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu)