Uczestnicy wydarzeń (prelekcji edukacyjnych, warsztatów, konferencji i innych eventów) – klauzula informacyjna

Uczestnicy wydarzeń (prelekcji edukacyjnych, warsztatów, konferencji i innych eventów) - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczestników prelekcji edukacyjnych, warsztatów, konferencji i innych eventów

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie przyjętej Polityki prywatności. Niniejszym, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13-14 RODO informujemy o podstawowych kwestiach w przedmiocie Pani/Pana uprawnień.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników prelekcji edukacyjnych, warsztatów, konferencji i innych eventów

Administrator danych:

IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Cele przetwarzania

wzięcie udziału w organizowanych przez nas prelekcjach edukacyjnych, warsztatach, konferencjach oraz innych eventach związanych z naszymi celami statutowymi, zgodnie ze zgłoszeniem.

Podstawy prawne przetwarzania

Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora”

a) Dostawcy usług IT

b) Podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji

c) Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Prawa związane z przetwarzaniem danych

•           prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych

•           prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

•           inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje

link do szczegółowej warstwy informacji

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych uczestników prelekcji edukacyjnych, warsztatów, konferencji i innych eventów

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie IMPRESSIO-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: contact@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

• listownie na adres: ul. Biały Kamień 2 lok. U4, 02-593 Warszawa

• przez e-mail: iodo@impressiomed.com

• telefonicznie: 22 400 60 60

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

• możliwy był Twój udział w organizowanych przez nas prelekcjach edukacyjnych, warsztatach, konferencjach oraz innych eventach związanych z naszymi celami statutowymi, zgodnie ze zgłoszeniem.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

• Niezbędność wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

4. Okres przechowywania danych osobowych
Przez okres niezbędny do zapewniania Ci udziału w warsztatach oraz czas ich trwania i ewentualnie okres późniejszy celem rozliczenia organizacji.

5. Odbiorcy danych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

· dostawcom usług IT

· podmiotom świadczącym usługi przechowywania i archiwizacji

· podmiotom świadczącym usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

6. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez korzystanie z usług chmurowego przechowywania danych w postaci SaaS (Software as a service), których dostarczyciele posiadają część serwerów w państwach niezrzeszonych (w tym USA). Z dostawców tego rodzaju usług wybieramy jednak tych, którzy świadczą usługi zgodnie z wysokimi standardami w tym potwierdzone atestem i wpisanych na listę The EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy, a także poprzez niniejszy link.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło pochodzenia danych
Dane zostały podane przez Ciebie podczas zgłoszenia lub rejestracji na wydarzeniu.

Wymóg podania danych i konsekwencje niepodania
Brak podania przez Ciebie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniu lub konieczność poniesienia kosztów uczestnictwa.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji o profilowaniu
Dane uczestników mogą być profilowane w celu przesyłania zaproszeń na kolejne eventy.

Zapraszamy do kontaktu

ul. Biały Kamień 2
(wejście od Danielewicza)
02-593 Warszawa – Mokotów

Od Poniedziałku do Piątku
od 12:00 do 20:00
Soboty
od 9:00 do 14:00 (po wcześniejszym umówieniu)